Polska - Chorwacja (sparing, Lodz, 11.08.2009, fot.Kurian)

IMG_7131
IMG_7132
IMG_7133
IMG_7134
IMG_7135
IMG_7136
IMG_7137
IMG_7138
IMG_7139
IMG_7141
IMG_7142
IMG_7143
IMG_7144
IMG_7145
IMG_7146
IMG_7147
IMG_7148
IMG_7149
IMG_7150
IMG_7151
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15